Polityka jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

APP Sp. z o.o. stawia sobie jako główny cel dostarczenie wysokiej jakości, bezpiecznych i przyjaznych środowisku usług. Bezpieczeństwo pracy, jakośc i ochrona środowiska są dla nas podstawowymi zasadami polityki przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że poprzez nasze wysokie wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska oferujemy naszym Klientom najwyzszy poziom usług oraz bezpieczną pracę z naszym fachowym personelem.


Misja APP Sp. z o.o.:

 • – tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, sprzyjającego zmniejszaniu ilości i zapobieganiu zdarzeniom wypadkowym, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowych związanych z wykonywanym zawodem,
 • – budowanie długoterminowych i rozwojowych relacji naszych firm z Klientami oraz uwzględnianie kazdorazowo ich indywidualnych wymagan,
 • – zrównoważona działalnosc spółek minimalizujqca negatywny wptyw na srodowisko naturalne,
 • – zobowiązujemy się do ciągłej poprawy świadomosci pracowników oraz doskonalenia procesów realizacji naszych usług, stosowania najlepszych dostępnych praktyk inżynierskich, dostarczania sprawdzonej jakości materiałów i urządzeń,  aby stale kontrolować zmniejszac ryzyka w obszarze realizowanych zadań,
 • – dbamy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, motywacji i kreatywności poprzez atmosferę otwartej komunikacji oraz ukierunkowane programy szkoleniowe,
 • – zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów prawa w Polsce i innych krajach, a także tradycji innych kraj6w oraz tolerowania róznic kulturowych, unikając wszelkich praktyk, ktęre mogłyby hamowac uczciwą konkurencję,
 • – zapewniamy w równym stopniu realizację wymagań Klientów oraz potrzeb Pracowników,
 • – zobowiązujemy się do stałego dążenia aby oczekiwania i wymagania Klienta i innych zainteresowanych stron zaspokoić poprzez skuteczną, elastyczną i wydajną realizację zadań.

Realizacja misji zostanie osiągnięta poprzez stosowanie następujących zasad:

 • – ciągłego doskonalenia procedury zapewnienia jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,
 • – doceniania wartosci jaką jest Pracownik, z którym chcemy budowac jego przywiązanie do firmy i lojalnosc poprzez zapewnienie stabilnego rozwoju w oparciu o politykę dtugoterminowego stałego zatrudnienia oraz mozliwośc rozwoju i poszerzania jego kompetencji,
 • – pobudzania zaangażowania każdego pracownika w realizację celów firmy w zakresie jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska,
 • – inwestowania w nowoczesne i bezpieczne narzędzia, maszyny, urządzenia i technologie pracy,
 • – zobowiązania we wszystkich działach naszej firmy do pracy zgodnie z podstawowymi normami etycznymi,
 • – kreowania świadomosci i podstaw proekologicznych pośrod Pracownik6w oraz naszych Partnerów.

Zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów i środkow niezbędnych do wdrożenia niniejszej Polityki i zaangażowania wszystkich Pracowników w jej realizację.

Kraków 21.09.2018