Usługi laboratoryjne i serwisowe

Niezawodna praca
każdej instalacji
wymaga serwisu
i eksploatacji
układów oraz
urządzeń AKPiA.

Po wykonanej realizacji zapewniamy usługi serwisu gwarancyjnego oraz oferujemy usługi serwisu pogwarancyjnego i eksploatacji układów oraz urządzeń AKPiA. Oferujemy również usługi utrzymania ruchu AKPiA oraz okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń AKPiA.
Świadczymy także usługi laboratoryjne w zakresie sprawdzania aparatury pomiarowej.

Nasze usługi w ww. zakresie obejmują:

 • Diagnostykę i usuwanie usterek w branży AKPiA i elektrycznej
 • Serwis i eksploatację:
  1. sterownikowych układów automatyki
  2. aparatury pomiarowej do pomiarów cieplnych i elektrycznych
  3. układów sterowania i regulacji
  4. napędów odcinających i regulacyjnych elektrycznych oraz pneumatycznych
  5. napędów falownikowych
  6. układów zasilań AKPiA
 • Sprawdzanie aparatury pomiarowej do pomiarów cieplnych i elektrycznych
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych
 • Sprawdzanie i kalibrację przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień
 • Sprawdzanie i kalibracja przetworników temperatury
 • Sprawdzanie czujników temperatury (termoelementy i czujniki oporowe)

Powyższe usługi wykonuje zespół inżynierów i techników z bogatym doświadczeniem obiektowym, nabytym przy realizacji wielu ciekawych i specjalistycznych, często trudnych technicznie zadań zrealizowanych w energetyce, a także w innych branżach na następujących obiektach:

 • kotłach, turbinach i ich urządzeniach pomocniczych
 • obiektach nawęglania, odpopielania i odżużlania
 • stacjach uzdatniania wody
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • układach wodno-parowych
 • układach paliwowych

Cechuje nas szybkość reakcji na zgłoszenia, mobilność i efektywność w rozwiązywaniu problemów.

Kontakt:
serwis@app-e.pl
tel. 667 887 033