Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych nakładających obowiązek stosowania z dniem 25 maja 2018r. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę APP Sp. z o.o. oraz wynikających z tego faktu Państwa praw.

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo APP Sp. z o.o., ul. Karola Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, Regon: 120087152, NIP: 9452039474, KRS: 0000239535 (dalej: „APP”).
II. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Proces pozyskiwania kontraktów i zleceń.
2. Realizacja zawartych lub przyszłych umów.
3. Obsługa reklamacji, działań serwisowych i gwarancyjnych oraz innych roszczeń.
4. Działania marketingowo-wizerunkowe oraz ofertowe, których podstawą jest wyrażona przez Państwa zgoda.
5. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na APP, np. wystawienia faktury lub rachunku.
6. Przechowywanie Państwa danych dla celów archiwizacyjnych, w zakresie wynikającym
z przepisów prawa oraz opracowywania analiz statystycznych, których podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes APP np. w postaci wykorzystania niniejszych analiz do doskonalenia świadczonych usług.
III. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
Dodatkowo informujemy, iż macie Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez APP oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być ujawnione osobom trzecim tylko celem realizacji usług płatniczych, przeprowadzenia audytów oraz w przypadku realizacji przez APP obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku przekazywania danych osobowych firmom zewnętrznym z nami współpracującym i wykonującym zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz zawierana jest
z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.
Informujemy także, że nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
V. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z APP lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po wykonaniu ww. umów przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić APP i jakie mogą być podnoszone wobec APP.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą one przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Informujemy również, iż przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania łączącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.