Dane Osobowe

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych nakładających obowiązek stosowania z dniem 25 maja 2018r. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę APP Sp. z o.o. oraz wynikających z tego faktu Państwa praw.

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo APP Sp. z o.o., ul. Karola Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, Regon: 120087152, NIP: 9452039474, KRS: 0000239535
(dalej: „APP”).

1.1. Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

II. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

2.1. Proces pozyskiwania kontraktów i zleceń.
2.2. Realizacja zawartych lub przyszłych umów.
2.3. Obsługa reklamacji, działań serwisowych i gwarancyjnych oraz innych roszczeń.
2.4. Działania marketingowo-wizerunkowe oraz ofertowe, których podstawą jest wyrażona przez Państwa zgoda.
2.5. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na APP, np. wystawienie faktury lub rachunku.
2.6. Przechowywanie Państwa danych dla celów archiwizacyjnych, w zakresie wynikającym
z przepisów prawa oraz opracowywania analiz statystycznych, których podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes APP np. w postaci wykorzystania niniejszych analiz do doskonalenia świadczonych usług.

III. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

3.1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
3.2. Dodatkowo informujemy, iż macie Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez APP oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.3. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umów i wysłania oferty naszej firmy i jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

IV. Odbiorcy danych

4.1. Państwa dane mogą być ujawnione osobom trzecim tylko celem realizacji usług płatniczych, przeprowadzenia audytów oraz w przypadku realizacji przez APP obowiązków wynikających z przepisów prawa. W związku z tym odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty związane z dochodzeniem roszczeń oraz obsługą szkód majątkowych, banki, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz kancelarie prawne.
4.2. W przypadku przekazywania danych osobowych firmom zewnętrznym z nami współpracującym i wykonującym zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz zawierana jest
z tymi podmiotami umowa powierzenia zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

V. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

VI. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

7.1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z APP lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po wykonaniu ww. umów przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić APP i jakie mogą być podnoszone wobec APP.
7.2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą one przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
7.3. Informujemy również, iż przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania łączącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
7.4. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@app-e.pl